Menu
Gameplay
Tutorials
Partnership

Facebook
createaccount
To play on DBSoulFighter you need an account. All you have to do to create your new account is to enter your email address, password to new account, verification code from picture and to agree to the terms presented below. If you have done so, your account name, password and e-mail address will be shown on the following page and your account and password will be sent to your email address along with further instructions.

Create an DBSoulFighter Account
Account name:
(Please enter your new account name)
Name status:
Please enter your account name.
Email address:
(Your email address is required to recovery an DBSoulFighter account)
Email status:
Please enter your e-mail.
Password:
(Here write your password to new account on DBSoulFighter)
Repeat password:
(Repeat your password)
Verify:
Please review the following terms and state your agreement below.
DBSoulFighter Rules

Wersja Polska

English version below


 1. Nazwy Użytkownika
  1. Obraźliwa nazwa
    Nazwy, które są obraźliwe, rasistowskie, powiązane seksualnie, związane z narkotykami, nękające lub ogólnie niestosowne.
  2. Niewłaściwe nazwy
    Nazwy, które zawierają części zdań (z wyjątkiem nazw cechów), źle sformatowane słowa lub bezsensowne kombinacje liter.
  3. Nazwa Zawierająca niedozwoloną reklamę
    Nazwy, które reklamują marki, produkty lub usługi osób trzecich, treści niezwiązane z grą lub handlujące za prawdziwe pieniądze.
  4. Nieodpowiednia nazwa
    Nazwy, które wyrażają religijne lub polityczne poglądy lub generalnie nie pasują do /s scenerii fantasy.
  5. Nazwa zachęcająca do naruszania regulaminu
    Nazwy które, zachęcają lub sugerują naruszenie Regulaminu .
 2. Wypowiedzi
  1. Obraźliwe oświadczenie
    Obraźliwe, rasistowskie, seksualne, związane z narkotykami, napastliwe lub ogólnie budzące sprzeciw oświadczenia.
  2. Spamming
    Nadmierne powtarzanie identycznych lub podobnych stwierdzeń lub używanie źle sformatowanego lub bezsensownego tekstu.
  3. Zakazana reklama
    Reklamowanie marek, produktów lub usług osób trzecich, treści niezwiązanych z grą lub dokonujących transakcji za prawdziwe pieniądze.
  4. Oświadczenie publiczne poza tematyką
    Religijne lub polityczne oświadczenia publiczne lub inne oświadczenia publiczne, które nie są związane z tematem używanego kanału lub tablicy.
  5. Ujawnianie danych osobowych innych osób
    Niewolno ujawniać danych osobowych innych osób.
  6. Naruszenie zasad
    Wypowiedzi które, podżegają lub sugerują naruszenie Regulaminu .
 3. Oszukiwanie
  1. Wykorzystawanie błędów
    Wykorzystywanie oczywistych błędów w grze.
  2. Manipulowanie oficjalnym programem klienckim lub używanie dodatkowego oprogramowania do grania w grę.
 4. Kwestie prawne
  1. Handel lub udostępnianie Konta
    Oferowanie danych konta innym graczom, akceptowanie danych konta innych graczy lub zezwalanie innym graczom na korzystanie z Twojego konta.
  2. Hakerstwo
    Kradzież konta innych graczy lub danych osobowych.
  3. Atakowanie Server
    Atakowanie, zakłócanie lub niszczenie działania serwera
  4. Naruszenie prawa lub przepisów
    Naruszenie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, umowy o świadczenie usług lub praw osób trzecich.


   Naruszenie lub próba naruszenia Regulaminu może prowadzić do czasowego zawieszenia konta. W poważnych przypadkach może być rozważane usunięcie lub modyfikacja umiejętności postaci, atrybutów i rzeczy, jak również trwałe usunięcie postaci i konta bez żadnego odszkodowania. Sankcja jest oparta na wadze naruszenia zasad oraz na poprzedniej akceptacji regulaminu przez gracza. Jest ona ustalana według wyłącznego uznania personelu i może być nałożona bez wcześniejszego ostrzeżenia. Zasady te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

English version

 1. Names
  1. Offensive Name
    Names that are insulting, racist, sexually related, drug-related, harassing or generally objectionable.
  2. Invalid Name Format
    Names that contain parts of sentences (except for guild names), badly formatted words or nonsensical combinations of letters.
  3. Name Containing Forbidden Advertising
    Names that advertise brands, products or services of third parties, content which is not related to the game or trades for real money.
  4. Unsuitable Name
    Names that express religious or political views or generally do not fit into /s medieval fantasy setting.
  5. Name Supporting Rule Violation
    Names that support, incite, announce or imply a violation of the Rules.
 2. Statements
  1. Offensive Statement
    Insulting, racist, sexually related, drug-related, harassing or generally objectionable statements.
  2. Spamming
    Excessively repeating identical or similar statements or using badly formatted or nonsensical text.
  3. Forbidden Advertising
    Advertising brands, products or services of third parties, content which is not related to the game or trades for real money.
  4. Off-Topic Public Statement
    Religious or political public statements or other public statements which are not related to the topic of the used channel or board.
  5. Disclosing Personal Data of Others
    NDisclosing personal data of other people.
  6. Supporting Rule Violation
    Statements that support, incite, announce or imply a violation of the Rules.
 3. Cheating
  1. Bug Abuse
    Exploiting obvious errors of the game.
  2. Manipulating the official client program or using additional software to play the game.
 4. Legal Issues
  1. Account Trading or Sharing
    Offering account data to other players, accepting other players account data or allowing other players to use your account.
  2. Hacking
    Stealing other players account or personal data.
  3. Attacking Server
    Attacking, disrupting or damaging the operation of server.
  4. Violating Law or Regulations
    Violating any applicable law, the Service Agreement or rights of third parties.


   Violating or attempting to violate the Rules may lead to a temporary suspension of characters and accounts. In severe cases the removal or modification of character skills, attributes and belongings, as well as the permanent removal of characters and accounts without any compensation may be considered. The sanction is based on the seriousness of the rule violation and the previous record of the player. It is determined at the sole discretion of staff and can be imposed without any previous warning. These rules may be changed at any time. All changes will be announced on the website.
If you fully agree to these terms, click on the "I Agree" button in order to create an DBSoulFighter account.
If you do not agree to these terms or do not want to create an DBSoulFighter account, please click on the "Cancel" button.Server Status
RANKINGS
PLAYERS

TOP NAME LVL
1.Vitaminka3000
2.Jebac Ci Starego2387
3.Jezus1990
4.Klefedron1981
5.Deadlife1975
CHARACTER MARKET
Har Kris
Level: 1206
Polskicukloid
Level: 1250
Trusiek
Level: 1192
Frodo
Level: 1282
Problem
Level: 1335
ITEM OF DAY